IDProtein File NameLigandSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
  959  3NEWtrans-p-mentha-2_8-dienol2017-09-11 12:31:04xxx5.188.211.xxxDone
  958  modified 1IV4(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-24 10:20:58xxx@uw.edu24.16.192.xxxDone
  957  modified 1IV4(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-24 06:17:03xxx24.16.192.xxxDone
  956  1YDRResveratrol2017-07-19 08:17:44xxx@arapiraca.ufal.br187.110.99.xxxDone
  955  4zl4-A(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-17 06:10:10xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  954  4zl4-A(1E_4Z)-8-hydroxy-6-oxogermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-16 08:17:27xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  953  4zl4-A(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-16 08:15:12xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  952  4zl4-A(3beta_4beta_11alpha_12alpha(3beta_4beta_11alpha_12alpha_13beta)-11_12-epoxy-3_13-dihydroxy-4_23-(isopropylidenedioxy)-24_30-dinorolean-20(29)-en-28-oic_acid_28_13-lactone2017-07-16 05:58:25xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  951  4zl4-A(3beta_4alpha_11alpha_13beta)-11_12-epoxy-13-hydroxy-3_23-isopropylidenedioxy)-30-norolean-20(29)-en-28-oic_acid_28_13-lactone2017-07-16 04:01:03xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  950  4zl4-A(1S)-(-)-alpha-pinene2017-07-16 03:58:23xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  949  4zl4-A(1S)_-_(-)-camphor2017-07-16 03:55:23xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  948  4zl4-A(1S)-6_6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane2017-07-16 03:52:26xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  947  4zl4-A(1R)-(+)-Camphor2017-07-16 03:50:27xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  946  4zl4-A(1R)-(+)-beta-pinene2017-07-16 03:47:22xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  945  4zl4-A(1R)-(+)-alpha-pinene2017-07-16 03:42:33xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  944  4zl4-A(1E_4Z)-8-hydroxy-6-oxogermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-16 03:39:45xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  943  4zl4-A(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2017-07-16 03:31:12xxx@live.com98.225.46.xxxDone
  942  1YDRlismol2017-07-12 23:27:07xxx186.28.55.xxxDone
  938  State0-0dichotomine_B2017-07-04 03:32:19xxx128.208.255.xxxDone
  937  State0-0dichotomine_B2017-07-04 01:56:19xxx128.208.255.xxxDone

First  Prev ... 1 2 3 4 5 ... Next  Last